Clubhouse girişimcilik ekosistemi için yeni bir kanal haline gedi


COVID-19 Update
COVID-19


Yoksa sizde kod yazmayı bilmiyorum diye üzülen girişimcilerden misiniz?


Erman Turan

Life becomes awesome when we startup... #entrepreneur #newbizguy #innovator #funder #cofounder #happy #startuplover #mentor ermanturan.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store